Privacy Verklaring

Hestia Coaching en trainingen

PRIVACY VERKLARING

Wij hechten veel belang aan uw privacy en een zorgvuldige omgang met uw gegevens vinden wij van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk Hestia Coaching en trainingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij uw persoonsgegevens omgaan, hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Christa Olaria
Eigenaar Hestia Coaching en Trainingen

KvK nummer

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

De persoonsgegevens die worden verwerkt bij Hestia Coaching en Trainingen zijn afhankelijk van het coachtraject, maar kunnen de onderstaande categorieën omvatten:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum
Werkervaring
Competenties en interessegebieden/assessment rapportages
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie
IP-adres
Doeleinden

Hestia Coaching en Trainingen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het cliëntenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen;
Het kunnen aanbieden van informatie/testimonials op de website

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van haar diensten;
De bescherming van haar financiële belangen;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Intercollegiale toetsing

Uw gegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor intercollegiale toetsing of intervisie. Dit teneinde de dienstverlening aan u te verbeteren. Er zal altijd toestemming gevraagd worden om uw gegevens voor dit doeleinde te gebruiken.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de IT-leverancier, oa de website provider de Antagonist met een eigen privacy verklaring. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn i-cloudprovider die gevestigd is in de Verenigde Staten.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u, tevens werkt Hestia Coaching en Trainingen met cloudopslag. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoelang de gegevens bewaard worden

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe uw gegevens worden beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Christa Olaria zie bovengenoemde contactgegevens.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2018
Het gebruik van deze website en de diensten van Hestia Coaching en Trainingen betekent dat u akkoord gaat met bovenstaande privacyverklaring.